S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Kontakty

Piánko Tortičkáreň
Nám. SNP 68/40
960 01 Zvolen
tel: 0940 176 506
piankozv(a)gmail.com

Najpredávanejšie

naša cena 90,00 €
naša cena 90,00 €
naša cena 135,00 €

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.tortickaren.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb. Predávajúcim je: Ivana Matušková, Sokolská 1646/90, 960 01 Zvolen, IČO 50476955, DIČ 1082415565, tel.: 0940 176 506, e-mail: piankozv@gmail.com . Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-25719.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.tortickaren.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je (1) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, (2) Štátna veterinárna a potravinová správa, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany kupujúceho na základe potvrdenia prijatej objednávky, v ktorom predávajúci kupujúcemu potvrdí celkovú cenu tovaru, vrátane nákladov na obalový materiál (tieto náklady sa nedajú vypočítať vopred). Predávajúci spracúva objednávky v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00. Objednávky odoslané mimo tejto doby predávajúci spracuje v prvý pracovný deň nasledujúci po dni objednávky. Objednávku je potrebné odoslať najneskôr 3 pracovné dni vopred - pred termínom vyzdvihnutia (dodania) tovaru. Minimálny počet objednaných svadobných zákuskov je 100 ks. Minimálny počet objednaných zákuskov je 60 ks.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na obalový materiál (podnos, krabice).

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar platbou vopred – zálohová platba vo výške 100% hodnoty objednávky (na bankový účet č. SK92 6500 0000 0000 9551 7896 vedený v Poštovej banke). Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. 

Platba za doručenie

Kupujúci si môže osobne objednaný tovar vyzdvihnúť v prevádzke Piánko, na Námestí SNP 68/40  vo Zvolene. Súčasťou tovaru je aj obalový materiál (krabice), do ktorého je objednaný tovar uložený a ktorý je zahrnutý v cene objednávky. Kupujúci následne potvrdí cenu tovaru a obalového materiálu. Možnosť dodania tovaru bez obalového materiálu predávajúci z technických  a hygienických dôvodov nemôže poskytnúť.

Dodanie tovaru

Dodacia lehota na tovar je zvyčajne nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky zo strany kupujúceho, najneskôr však do 72 hodín. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Záručné podmienky a záručná doba


Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín od prevzatia tovaru. Po 24 hodinách právo reklamácie u Kupujúceho zaniká. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), alebo pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť reklamovaný tovar do 24 hodín na adresu Piánko, Námestie SNP 68/40 vo Zvolene v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru, vrátane požadovaných dokladov - faktúra alebo pokladničný blok. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.tortickaren.sk.
 

Záverečné ustanovenia


Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajceho.

Ozdoby: Vrch marcipánu môže obsahovať syntetickú potravinársku farbu (E110,104,122,129,102,124), ktorá môže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť a pozornosť detí!

O zmene syntetických farieb na prírodné Vás budeme informovať.

Cesto, piškóty a plnky: Môžu obsahovať len Prírodné farbivá!

Reklamačný poriadok:

Všeobecné ustanovenia


Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti Ivana Matušková, Sokolská 1646/90 , 960 01 Zvolen, IČO 50476955, DIČ 1082415565. Tel. 0940 176 506, e-mail: piankozv@gmail.com  Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-25719, (ďalej len ,,Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len ,,Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.tortickaren.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52ods.3 Zákona. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho závady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na www.tortickaren.sk, ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až §627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.tortickaren.sk  ako aj úprava práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.tortickaren.sk

 

Kontrola tovaru pri prevzatí


Pri prevzatí tovaru je Kupujúci (alebo ním poverená tretia osoba) povinný skontrolovať, či preberaný tovar a počet kusov súhlasí s objednávkou. Ak Kupujúci preberaný tovar neskontroluje, objednávka sa bude považovať za kompletnú a bez závad, a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.tortickaren.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamačný formulár


Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár (ďalej len ,,Formulár") v nasledujúcich prípadoch:

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote: Pri objednávke do 50,- Eur má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy 3 dni pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez udania dôvodu.
Pri objednávke nad 50,-Eur má právo kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy 7 dní pred určeným dátumom prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy.

b) Reklamácia tovaru, z dôvodu zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, je možná u Predávajúceho iba v záručnej dobe, uvedenej v záručných podmienkach na www.tortickaren.sk.

Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii nasledujúce údaje:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt

b) Číslo elektronickej objednávky

c) Dátum vystavenia elektronickej objednávky

d) Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim

e) Názov a sídlo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

f) Dátum a podpis Kupujúceho.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie musí byť Kupujúcim vrátený v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8°C, minimálne s 80%-ným obsahom predaného tovaru. Kupujúci je povinný kompletne vyplniť Reklamačný formulár a spolu so záručnými dokladmi (faktúra alebo pokladničný blok) priniesť do predajne Predávajúceho. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim. Celková suma za tovar, ktorý bol stornovaný Predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedeného v Reklamačnom formulári, a to do 10 dní po uznaní reklamácie predávajúcim. 

 

Záručné podmienky a záručná doba


Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 hodín. Záručná doba začína plynúť v deň a v čase odovzdania tovaru Kupujúcemu a končí v nasledujúci kalendárny deň. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra alebo pokladničný doklad (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

Za vadu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku neprimeranej prepravy, nesprávneho uskladnenia, nedodržaním optimálnej teploty pre potraviny, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 30% z celkovej ceny tovaru. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude odovzdaný alebo zaslaný na adresu doručovania uvedenú v Reklamačnom formulári.

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na piankozv@gmail.com ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom) a spoločnosti, ktorá spracúva účtovné doklady. Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú. Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€. Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá. Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Ak má Kupujúci podozrenie, že sa jeho osobné údaje spracúvajú neoprávnene, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho). S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies,vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje očinnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma apod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Zvoľte kategóriu

Kontakty

Piánko Tortičkáreň

Adresa: Nám. SNP 68/40

PSČ: 960 01 Zvolen

Email: piankozv(a)gmail.com

Telefón: 0940 176 506

NDM1YjZhMj